List otwarty

       W kontekście obecnej dyskusji na temat ustawy o związkach partnerskich chcielibyśmy przedstawić stanowisko Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP, ukształtowane w oparciu o nauczanie Pisma Świętego. Wierzymy, że kierowanie się nauką Biblii przynosi ludziom błogosławieństwo, a konsekwencją jej lekceważenia jest Boży sąd nie tylko dla jednostek, rodzin czy kościołów, ale również dla miast, narodów i państw. Dlatego zwracamy się z prośbą o wzięcie naszego głosu pod uwagę.

      Pismo Święte jednoznacznie mówi o godności człowieka wynikającej z faktu, iż jesteśmy stworzeni na Boży obraz. Wszystko, czym jesteśmy, oprócz grzechu, w pewien podniosły sposób wskazuje na Autora – Stwórcę. Również nasza płeć, która jest Bożym projektem: „stworzył wiec Bóg człowieka na swój obraz: stworzył mężczyznę i kobietę” (Księga Rodzaju 1, 27). Kobiecość i męskość pochodzą od samego Boga. To zestaw wyjątkowych cech, poprzez które kobiety i mężczyźni odzwierciedlają swego Stwórcę – każde w odmienny sposób. Dlatego zacieranie tożsamości płciowej przez postrzeganie jej jako czegoś przygodnego, zmiennego, uwarunkowanego kulturowo i ostatecznie poddającego się wyborowi człowieka, jest sprzeczne z Bożym zamysłem i niszczy owe wrodzone piękno, które każdy człowiek posiada i powinien w sobie rozwijać.

    Pismo Święte jasno określa również błogosławioną przez Boga relację – małżeństwo, czyli związek mężczyzny i kobiety, które jest danym przez Stwórcę miejscem dla narodzin i rozwoju dzieci. Jezus Chrystus powiedział: „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak więc już nie są dwoje ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” (Ewangelia Mateusza 19, 5-6).

    Pismo Święte także wyraźnie nazywa związki homoseksualne grzechem – List do Rzymian 1, 26-27, podobnie jak zdradę małżeńską, seks pozamałżeński i wolne związki, w których brakuje obietnicy wierności między kobietą a mężczyzną. „We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem, i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg” (List do Hebrajczyków 13, 4). Bóg jest Panem i to On ustanawia zarówno prawa moralne jak i fizyczne. Lekceważenie ich zawsze przynosi człowiekowi szkody. W związku z tym uważamy, że wspieranie idei tzw. związków partnerskich z pewnością przyniesie niekorzystne skutki dla jednostek, rodzin i całego społeczeństwa, gdyż stwarza przyzwolenie na folgowanie grzesznym pragnieniom i postawom – List do Rzymian 1, 28-31.

    Na koniec chcemy podkreślić, że Bóg nie daje władzy świeckiej prawa do reinterpretacji małżeństwa ani rodziny, dlatego apelujemy o tworzenie prawa zgodnego z prawdami biblijnymi.

Dodaj komentarz