Nauczanie przez kobiety podczas nabożeństw

Stanowisko Komisji Etyki i Teologii z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie nauczania przez kobiety podczas nabożeństw

Poddając się zasadom Pisma Świętego obowiązującym wszystkich wierzących w Kościele, stwierdzamy, że:

1) Odpowiedzialność mężczyzn za duchowe przywództwo w Kościele jest zgodna z zamysłem Głowy Kościoła – Pana Jezusa Chrystusa (1 Tym. 3,1-7; Tyt. 1,5-9) i słusznie wyrażona w Zasadniczym Prawie Wewnętrznym Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 48 ust. 2).

2) Chrystus daje zarówno kobietom jak i mężczyznom różnorodne dary duchowe, które powinny być używane dla budowania Kościoła (1 Kor. 12,4-7, 11; Rzym. 12,4-6; Efez. 4,7; 1 P 4,10).

3) Kobiety nie powinny przejmować przywódczej roli przeznaczonej dla mężczyzn w Kościele, w tym pełnić roli nauczyciela całego Zboru (1 Tym. 2,11-15;  Tyt. 2,4-5).

4) W Chrystusie odnajdujemy równość kobiet i mężczyzn w ich godności oraz różnorodność w ich powołaniach i zadaniach (Rdz. 1,27; 1 Kor. 11,11-12; Gal. 3,28).

Przytoczone cytaty:

1 List do Tymoteusza 3; 1-7  „Słuszne jest stwierdzenie, że kto ubiega się o starszeństwo pragnie pięknej pracy. Starszy zatem ma być nienaganny. Powinien być mężem jednej żony, człowiekiem trzeźwo myślącym, umiarkowanym, przyzwoitym, gościnnym, zdolnym do nauczania, wolnym od nałogów, niewybuchowym, lecz łagodnym, niekłótliwym, nie nastawionym na pieniądz, dobrze kierującym własnym domem, dzieci trzymającym w posłuszeństwie, z wszelką godnością. Bo skoro ktoś nie potrafi kierować własnym domem, jak może troszczyć się o kościół Boży? Starszy nie powinien być człowiekiem świeżo nawróconym, aby nie popadł w pychę i nie ściągnął na siebie wyroku podobnego jak diabeł. Powinien natomiast cieszyć się dobrą opinią u ludzi spoza kościoła, aby nie spotkał się z lekceważeniem i nie wpadł w sidła diabła.”

List do Tytusa 1; 5-9  „Pozostawiłem cię na Krecie po to, abyś uporządkował pozostałe sprawy i – jak ci nakazałem – ustanowił w miastach starszych. Mogą nimi być ludzie nienaganni. Powinni być mężami jednej żony i mieć wierzące dzieci, wolne od zarzutu rozwiązłości lub niekarności. Starszy, jako powiernik Boży, powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, wolny od nałogów, niewybuchowy i niechciwy brudnego zysku. Ponadto powinien być gościnny, kochający to, co dobre, rozsądny, sprawiedliwy, oddany sprawie, zdyscyplinowany, trzymający się – zgodnie z udzielaną nauką – wiernego przekazu Słowa, tak, aby był w stanie udzielić zachęty w ramach zdrowych zasad wiary, a także przekonać przeciwników.”

1 List do Koryntian 12; 4-7, 11  „Dary łaski są różne, ale Duch – ten sam. Różne są dziedziny służby, ale Pan – ten sam. Różne też są formy działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. W każdym zaś, dla wspólnej korzyści, w jakiś sposób przejawia się Duch.”  „Wszystko to sprawia jeden i ten sam Duch, darząc każdą osobę tak, jak chce.”

List do Rzymian 12; 4-6  „Jedno ciało ma wiele członków. Nie wszystkie one spełniają to samo zadanie. Podobnie my, w swej wielości, stanowimy w Chrystusie jedno ciało. Natomiast każdy z osobna jesteśmy dla siebie członkami. Stosownie do udzielonej nam łaski mamy też różne jej dary: czy to prorokowania – do głoszenia na miarę wiary;”

List do Efezjan 4; 7  „Każdemu zaś spośród nas została dana łaska zgodnie z miarą ustaloną przez Chrystusa.”

1 List Piotra 4; 10  „Każdy niech usługuje pozostałym tym darem łaski, który otrzymał, jako dobry powiernik różnorodnej w swych przejawach łaski Boga.”

1 List do Tymoteusza 2; 11-15  „Kobieta niech się uczy w ciszy i z całą uległością. Natomiast nie pozwalam kobiecie uczyć ani kierować mężem. Niech raczej zachowa wewnętrzny spokój i ciszę. Bo najpierw został ukształtowany Adam, potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona dopuściła się przestępstwa. Zbawienie swoje natomiast spełni przez macierzyństwo, jeśli pozostanie w wierze, miłości, w poświęceniu i równowadze.”

List do Tytusa 2; 4-8  „Niech doradzają młodszym, jak kochać mężów, dzieci, jak zachować umiar, czystość moralną, jak prowadzić dom, być dobrymi i uległymi własnym mężom – żeby Słowu Bożemu nie uwłaczano. Młodszych również zachęcaj do umiaru. We wszystkim stawiaj siebie za wzór szlachetnego postępowania. W nauczaniu zasad zachowaj prawość, godność, trafność wypowiedzi – której nie można niczego zarzucić – tak, aby przeciwnik musiał ustąpić ze wstydem, nie mając o nas nic złego do powiedzenia.”

Pierwsza Księga Mojżeszowa 1; 27  „I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich.”

1 List do Koryntian 11; 11-12  „Zresztą w Panu ani kobieta nie jest niezależna od mężczyzny, ani mężczyzna od kobiety. Bo jak kobieta powstała z mężczyzny, tak mężczyzna rodzi się z kobiety – a wszystko pochodzi od Boga.”

List do Galacjan  3; 28  „Nie ma już znaczenia, czy ktoś jest Żydem, czy Grekiem, niewolnikiem czy wolnym, mężczyzną czy kobietą – wszyscy jesteście jednością w Jezusie Chrystusie. „